Vòng đệm 720-047-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-047-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
– Tương thích:Repair kit (T476-197-354)
Repair kit (T476-197-644)
Repair kit (T476-198-354)
Repair kit (T476-197-360)
Repair kit (T476-197-654)
Repair kit (T476-197-635)
Repair kit (T476-198-655)
Repair kit (T476-197-659)
Repair kit (T476-197-363)- S1F / 1”
-S1F / 1”
-M1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper