Thân giữa 114-023-551

Mã sản phẩm: 114-023-551
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper