Thân giữa 114-023-157

Mã sản phẩm: 114-023-157
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper