Nắp van chia khí 95832 Nhựa

Nắp van chia khí 95832 PP-Polypropypene
Adapter Plate
Vật liệu: PP-Polypropypene
Phụ kiện bơm Aro:
Tương thích dòng bơm Aro: