Nắp van chia khí 165-110-551

Mã sản phẩm: 165-110-551
Tương thích:-S05 / ½”
-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper