Nắp van chia khí 095-110-558 PE

Mã sản phẩm: 095-110-558
Chất liệu: PE
-Tương thích:-S15 / 1½”
-S20 / 2”
-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper