Nắp hút khí 93092 Nhựa

Nắp hút khí 93092 PP-Polypropypene
Cover-EXHST- Black, Polypropylene
Vật liệu: PP-Polypropypene
Phụ kiện bơm Aro: 0.5″
Tương thích dòng bơm Aro:
66605X-X (1/2″)