Long đền 08.6850.08

Mã sản phẩm: 08-6850-08 hay 08.6850.08