Long đền 04.6741.03

Mã sản phẩm: 04-6741-03 hay 04.6741.03