Long đền 04.6400.03

Mã sản phẩm: 04-6400-03 hay 04.6400.03