Bu lông 170-044-330 ZPS

Mã sản phẩm: 170-044-330
Chất liệu: ZPS
-Phụ kiện dòng máy 5/16-18 X 1
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper