Bu lông 04.6191.03 inox

Mã sản phẩm: 04-6191-03 hay 04.6191.03