Bu lông 02.6181.03

Mã sản phẩm: 02-6181-03 hay 02.6181.03