Bộ phụ kiện Air kit máy ARO 1″ PD10P.XXX.XXX

Bộ Air Kit sửa chữa bơm màng ARO PD10P.XXX.XXX
2 X 95843 Buna Gasket
3 X Y186-49 Buna U-Cup
2 X Y325-114 Buna O-Ring
4 X 96006 Copper Washer
8 X 96292 Buna O-Ring
1 X 96170 Buna Gasket
1 X 95844 Buna Gasket
1 X Y186-53 Buna U-Cup
1 X 96171 Buna Gasket
1 X 67164 Pilot Piston Kit
1 X Y325-119 Buna O-Ring
1 X Y325-22 Buna O-Ring
2 X Y325-123 Buna O-Ring
2 X Y325-202 Buna O-Ring
2 X 95845 Santoprene Diaphragm
1 X 96172 Buna Gasket
1 X 95842 Buna Gasket
1 X Key Lube Grease