Bộ kit bơm màng ARO PD20P.FPS.PTT

Bộ Fluid Kit sửa chữa bơm màng ARO: (637373-TT)
4 X 93358-4 PTFE ball
2 X 95930 PTFE diaphragm
2 X 94330-A Santoprene diaphragm
4 X 95910 PTFE O-ring
4 X 95909 PTFE O-ring
2 X 94100 Buna gasket
2 X Y186-51 Buna U-cup
2 X Y327-117 FKM/Viton O-ring
4 X 95849 Buna gasket
4 X Y325-111 Buna O-ring
2 X Y325-202 Buna O-ring
1 X Key lube grease
Tương thích dòng bơm Aro với các dòng máy Aro ARO:
PD20E-X-X / 2”
PD20P-X-X / 2”
PE20P-X-X / 2”
Bộ Air Kit sửa chữa bơm màng ARO: (637369)
2 X 94100 Buna Gasket
2 X Y186-51 Buna U-Cup
2 X Y325-117 Buna O-Ring
6 X 94098 Copper Washer
4 X 95849 Buna Gasket
4 X Y325-111 Buna O-Ring
1 X 94099 Buna Gasket
1 X Y325-32 Buna O-Ring
1 X 95966 Buna U-Cup
1 X Y186-50 Buna U-Cup
1 X Y325-208 Buna O-Ring
1 X Y325-204 Buna O-Ring
1 X 94026 Buna Gasket
1 X 67164 Pilot Piston Kit
1 X Y325-119 Buna O-Ring
1 X Y325-22 Buna O-Ring
2 X Y325-26 Buna O-Ring
4 X Y325-202 Buna O-Ring
2 X 94102 Santoprene Diaphragm
1 X 95666 Buna Gasket
1 X 95665 Buna Gasket
1 X Key Lube Grease
Tương thích dòng bơm Aro với 1 số dòng máy bơm màng ARO:
PD20E-X-X / 2”
PD20P-X-X / 2”
PE20P-X-X / 2”
PD30R-XXX-XXX-C / 3”
PE30R-XXX-XXX-C / 3”