Bi bơm 770736 Teflon phụ kiện bơm Yamada 3/4″

Mã bi 770736
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện bơm: 27.00mm
– Tương thích:- NDP-20 / ¾”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada